ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้721คน
ผู้ชมเมื่อวาน334คน
ผู้ชมเดือนนี้14066คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1089323คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  หลักสูตรเสริมพิเศษ

กิจกรรม ทดลองทางวิทยาศาสตร์  โดยสถาบัน  Mad science
    
(ประถม 1 - ประถม 6)
 
               Mad Science เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยา ศาสตร์อย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์   
               ในการบรรจุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเวลาเรียนปกติ Mad Science มีจุด ประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กในวัยประถม โดยเน้นการสอนในลักษณะของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน (Inquiry Based Learning) และให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยให้เด็กได้คิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลโดย Mad Science จัดกิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับสาระการเรียน รู้ของเด็กในแต่ละช่วงชั้นทั้ง 8 สาระ และกิจกรรมเสริมทางด้าน วิทยาศาสตร์อื่น ๆ  ที่เห็นสมควร 
สนทนาภาษา อังกฤษ  กับสถาบัน  Fun Language
 
(อนุบาล 2 - ประถม 6)
 
               Fun Language เน้นการสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็น ทักษะพื้นฐาน ด้วยหตุผลง่ายๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม นั่นก็คือ "การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ" นั่นเอง ลองนึกดูสิคะว่าเด็กทารก ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ตัวคุณเองเรียนรู้ภาษาไทยโดยเริ่มจากการฟัง แล้วค่อยหัดพูด ต่อมาจึงหัดอ่าน แล้วสุดท้ายก็หัดเขียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาตามขั้นตอนอย่างเป็นธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้  Fun language จึงได้นำขั้นตอนการเรียนรู้ตามธรรมชาตินี้มาใช้พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
               วัตถุประสงค์
                     - สร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
                     - เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

                     - พัฒนาสำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสม

                     - สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมภาษา


สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com